Polityka prywatności

(A) Ogólne informacje

Niniejsza Polityka prywatności została wydana przez LINK Sp. z o.o. z siedzibą w Wiązownie (dalej: „LINK”) i jest adresowana do osób spoza organizacji LINK Sp. z o.o., podmiotów zależnych od LINK Sp. z o.o. i z nią powiązanych (dalej łącznie: „Grupa Kapitałowa”), z którymi utrzymujemy relacje, włączając Klientów i użytkowników naszej strony internetowej (dalej: „Strona”) i innych użytkowników naszych serwisów (określanych razem jako „Państwo”). Definicje użyte w niniejszej Polityce zostały wyjaśnione w Punkcie (M) poniżej.

Dla celów niniejszej Polityki, LINK jest Administratorem. Dane kontaktowe Administratora zostały podane w Punkcie (L) poniżej.

Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w naszych praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych lub zmiany przepisów stosowanego prawa. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityki i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które możemy wprowadzić zgodnie z zapisami niniejszej Polityki.

(B) Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych

Pozyskiwanie Danych Osobowych: Możemy pozyskiwać Państwa Dane Osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu, jak również stanowisko, dane firmy. Do przykładów źródeł, z których możemy pozyskać Państwa Dane Osobowe należą:

 • Możemy pozyskać Państwa Dane Osobowe, kiedy sami je nam Państwo podacie (np. kiedy skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem strony internetowej, mailowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny sposób).
 • Możemy pozyskać Państwa Dane Osobowe w wyniku prowadzenia relacji biznesowych / zawierania lub wykonywania umowy (np. gdy kupują Państwo od nas produkt lub usługę).
 • Możemy pozyskać Państwa Dane Osobowe, które zdecydowali się Państwo opublikować w mediach społecznościowych (np. możemy pozyskać informacje z Państwa profilu w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim informacje te są widoczne jako publiczne).
 • Możemy otrzymać Państwa Dane Osobowe od podmiotów trzecich (np. od kontrahentów, od pośredników finansowych, od podmiotów egzekwujących prawo, w tym organów administracji lub sądów, itp.).
 • Możemy pozyskać lub poprosić o podanie Państwa Danych Osobowych, podczas Państwa wizyty na naszych Stronach lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę. Kiedy odwiedzacie Państwo Stronę, Państwa urządzenie i przeglądarka mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe. Podczas wizyty na naszej Stronie żadne Państwa Dane Osobowe nie będą przez nas przechowywane, jeżeli nie wyrażą Państwo na to wyraźnej zgody. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny proszeni są Państwo o wyrażenie na to zgody na naszej Stronie, przy czym nie są Państwo zobowiązani do udzielenia takiej zgody, a ze Strony mogą Państwo również korzystać bez jej udzielenia; jednakże w niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

Tworzenie Danych Osobowych: Możemy również wytworzyć Państwa Dane Osobowe, takie jak rejestr Państwa kontaktów z nami i szczegółów historii Państwa transakcji.

Przetwarzane Dane Osobowe: Kategorie Państwa Danych Osobowych, które możemy przetwarzać zawierają:

 • Dane personalne: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), używane imię, płeć, data urodzenia/wiek, narodowość, zdjęcie.
 • Dane kontaktowe: adres dostawy, adres firmy (pracodawcy), numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, szczegóły profilu w mediach społecznościowych.
 • Dane dotyczące płatności: adres do przesyłania rozliczeń, numer konta bankowego, imię i nazwisko posiadacza konta bankowego, dane zabezpieczające konto.
 • Treści komunikatów: wszystkie komunikaty, zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie na nasz temat, które zdecydowali się Państwo do nas przesłać lub opublikować w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem Strony.

Podstawy prawne Przetwarzania Danych Osobowych: Podczas Przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celach wskazanych w niniejszej Polityce, możemy powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:

 • Otrzymaliśmy Państwa uprzednią zgodę na Przetwarzanie (ta podstawa prawna odnosi się tylko do Przetwarzania danych, które mogą Państwo podać dobrowolnie – nie jest to podstawa prawna Przetwarzania danych, których podanie jest konieczne i obowiązkowe);
 • Przetwarzanie jest konieczne w związku z jakąkolwiek umową, którą Państwo z nami zawarliście lub zamierzacie zawrzeć;
 • Przetwarzanie jest wymagane obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa;
 • Przetwarzanie jest konieczne dla ochrony istotnych potrzeb jakiejkolwiek osoby; lub
 • Mamy uzasadnioną potrzebę Przetwarzania w celu zarządzania, prowadzenia i promowania naszej działalności i nie powoduje ona uszczerbku dla Państwa interesów ani fundamentalnych praw i wolności.

Przetwarzanie Państwa Wrażliwych Danych Osobowych: Nie pozyskujemy i nie przetwarzamy w żaden inny sposób Państwa Wrażliwych Danych Osobowych, za wyjątkiem:

 • Przetwarzania wymaganego lub dozwolonego przez obowiązujące prawo (np. w celu wypełnienia naszych obowiązków sprawozdawczych dotyczących zapobiegania dyskryminacji);
 • Przetwarzania koniecznego dla wykrycia i przeciwdziałania przestępstwom(włączając przeciwdziałanie defraudacji);
 • Przetwarzania koniecznego, aby ustalić, skorzystać lub bronić przysługujących praw; lub
 • Sytuacji, w której, zgodnie z obowiązującym prawem, otrzymaliśmy Państwa wyraźną uprzednią zgodę na Przetwarzanie Państwa Wrażliwych Danych Osobowych (jak wspomniano powyżej, ta podstawa prawna ma zastosowanie tylko do danych, których ujawnienie jest dobrowolne – nie ma zastosowania do Przetwarzania koniecznego ani obowiązkowego).

Cele, w jakich możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe: Cele, w jakich możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem są następujące:.

 • Nasza Strona: prowadzenie i zarządzanie naszą Stroną, prezentowanie jej treści; publikowanie reklam i innych informacji promocyjnych i marketingowych; komunikacja i kontakty z klientami i dostawcami, a także potencjalnymi pracownikami lub współpracownikami, poprzez naszą Stronę.
 • Oferowanie Państwu naszych produktów i usług: prezentowanie naszej Strony i innych usług; dostarczanie materiałów promocyjnych na Państwa prośbę; komunikacja związana z naszymi usługami.
 • Komunikacja marketingowa: prezentowanie w jakikolwiek sposób (włączając e-mail, telefon, wiadomość tekstową, media społecznościowe, pocztę i kontakt osobisty) wiadomości i innych informacji, które mogą Państwa zainteresować, w tym dystrybucja newslettera, po uprzednim pozyskaniu Państwa zgody na przesyłanie informacji w odpowiedni sposób, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Komunikacja i operacje IT: zarządzanie systemami komunikacji, działanie w celach bezpieczeństwa IT oraz audyty bezpieczeństwa IT.
 • Zarządzanie finansami: sprzedaż, finanse, audyt oraz zarządzanie sprzedażą.
 • Badania: angażowanie Państwa w celu pozyskania informacji na temat Państwa opinii o naszych produktach i usługach;
 • Ulepszanie naszych produktów i usług: identyfikowanie problemów z istniejącymi produktami i usługami; planowanie ulepszeń istniejących produktów i usług; oraz tworzenie nowych produktów i usług.
(C) Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim

Możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe innym jednostkom w ramach Grupy Kapitałowej, w tym naszej spółce-matce: Waberer’s International Nyrt z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, dla uzasadnionych potrzeb naszej działalności (włączając świadczenie usług i prowadzenie naszej Strony), zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo, możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe: .

 • Organom administracji lub sądowym, na ich prośbę, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;
 • Księgowym, osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom i zawodowym doradcom podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa;
 • Podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w naszym imieniu (takim jak pośrednicy płatności, firmy transportowe, itp.) niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Punkcie (C) poniżej;
 • Jakiemukolwiek podmiotowi, organowi egzekucyjnemu lub sądowi, w zakresie koniecznym dla ustalenia, skorzystania lub obrony przysługujących praw;
 • Jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
 • Jakiemukolwiek podmiotowi przejmującemu, w wypadku sprzedaży lub przekazania jakiejkolwiek części naszej spółki lub udziałów (włączając przypadek reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji); oraz
 • Nasze Strony mogą używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli zdecydują się Państwo z nich skorzystać, Państwa Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim lub platformom społecznościowym. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.
 • Obecnie na naszych stronach wykorzystujemy przekierowania do następujących portali społecznościowych: LinkedIn, Facebook, YouTube.

Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Państwa Danych Osobowych, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do: (i) Przetwarzania wyłącznie tych Danych Osobowych, które zostaną wskazane w naszych uprzednich, pisemnych poleceniach; oraz (ii) zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i przestrzegania wszystkich innych wymogów obowiązującego prawa.

Podmiotem przetwarzającym Państwa Dane Osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Strony jest firma Visual Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, będąca twórcą tej Strony, a także świadcząca na rzecz LINK usługi wsparcia technicznego w związku z użytkowaniem Strony. Podmiot ten przechowuje i przetwarza Państwa Dane Osobowe pozyskane w trakcie użytkowania przez Państwa Strony. Podmiot przetwarzający zapewnia pełne bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych poprzez stosowanie odpowiednich i najnowszych środków technicznych i organizacyjnych. Podmiot przetwarzający nie może wykorzystywać udostępnianych mu Państwa Danych Osobowych do celów innych niż cele, dla których je otrzymał. Zawarliśmy z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie której podmiot ten został zobowiązany do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony Państwa Danych Osobowych.

(D) Międzynarodowy transfer Danych Osobowych

Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe do państwa trzeciego niebędącego członkiem Unii Europejskiej tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Dotyczy to przetwarzania danych osobowych w związku z dystrybucją newslettera do odbiorców przez nas wskazanych w ten sposób, że nasz partner w tym zakresie – Agent Buzz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie korzysta z usług podmiotów, których serwery znajdują się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Taki transfer jest możliwy na podstawie porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz na podstawie decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176, „Decyzja”). Odbiorcy tych danych w USA przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz zobowiązały się przestrzegać określonych reguł i obowiązków określonych w Decyzji. Ponadto, na chwilę obecną nie zamierzamy przekazywać żadnych Państwa Danych Osobowych do innych państw trzecich niż Stany Zjednoczone Ameryki (USA), niebędących członkami Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, niniejsza Polityka zostanie zmodyfikowana, a przekazywanie Państwa Danych Osobowych będzie mogło nastąpić jedynie na podstawie Standardowych Postanowień Umownych, które wdrożymy przez przekazaniem takich Danych Osobowych. W takim przypadku będą Państwo uprawnieni do zażądania kopii naszych Standardowych Postanowień Umownych, korzystając danych kontaktowych wskazanych w Punkcie (L) poniżej.

(E) Ochrona Danych

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, dedykowane ochronie Danych Osobowych przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Są Państwo odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są do nas przesyłane w sposób bezpieczny.

(F) Dokładność Danych

Podejmiemy rozsądne środki, aby upewnić się, że:

 • Państwa Dane Osobowe, które Przetwarzamy są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualne; oraz
 • Jakiekolwiek Państwa Dane Osobowe, które Przetwarzamy, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są przetwarzane) są usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.

Od czasu do czasu możemy zapytać Państwa o dokładność Państwa Danych Osobowych.

(G) Minimalizacja zakresu Danych

Podejmiemy wszelkie rozsądne środki, aby upewnić się, że zakres Państwa Danych Osobowych, które Przetwarzamy jest ograniczony do Danych Osobowych rozsądnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

(H) Przechowywanie Danych

Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym przechowujemy Państwa Dane Osobowe są następujące: przechowamy kopie Państwa Danych Osobowych w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągniecia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba że obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania danych. Możemy, w szczególności, przechowywać Państwa Dane Osobowe przez każdy okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony przysługujących nam lub Państwu praw.

(I) Państwa Prawa

Według obowiązującego prawa, mogą Państwo korzystać z szeregu praw dotyczących Przetwarzania Państwa Danych Osobowych, włączając:

 • Prawo do żądania dostępu do Państwa Danych Osobowych lub kopii Państwa Danych Osobowych, które Przetwarzamy, wraz z informacją o charakterze przetwarzania i udostępnianiu tych Danych Osobowych;
 • Prawo do żądania sprostowania jakichkolwiek błędów w Państwa Danych Osobowych, które Przetwarzamy;
 • Prawo do żądania, z uzasadnionych przyczyn, o ile będzie to dopuszczalne prawnie:
 • Usunięcia Państwa Danych Osobowych, które Przetwarzamy; lub
 • Ograniczenia Przetwarzania Państwa Danych Osobowych, które Przetwarzamy;
 • Prawo do przeniesienia kopii Państwa Danych Osobowych, które Przetwarzamy, do innego administratora, w stosownym zakresie;
 • Prawo wycofania zgody na Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych, kiedy przetwarzamy je na tej podstawie; oraz
 • Prawo do wniesienia skargi do Organu ds. Ochrony Danych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z Przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych przez nas lub w naszym imieniu.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU:

W przypadku, gdy Państwa Dane Osobowe są przez nas przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w ramach interesu publicznego, w ramach powierzonej władzy publicznej, lub gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Po wniesieniu takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa Dane Osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Powyższe nie ma wpływu na Państwa prawa wynikające z ustaw lub innych aktów prawnych.

Aby skorzystać z jednego lub więcej Państwa uprawnień lub zapytać o te uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki lub o Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych wskazanych w Punkcie (L) poniżej.

(J) Pliki cookies (ciasteczka)

Plik cookie (ciasteczko) jest małym plikiem umieszczanym w Państwa urządzeniu podczas wizyty na stronie internetowej (również na naszej Stronie). Rejestruje on informacje o Państwa urządzeniu, przeglądarce, a w niektórych przypadkach, także o Państwa preferencjach i typowych czynnościach, których dokonują Państwo przy przeglądaniu. Możemy Przetwarzać Państwa Dane Osobowe poprzez technologię Cookie, zgodnie z naszą Polityką Cookies

(K) Newsletter

W przypadku, gdy udzielą Państwo wyraźnej zgody na otrzymywanie naszego newslettera, możemy przesyłać do Państwa elektroniczny newsletter z informacjami handlowymi dla celów promocyjnych i informacyjnych. Dane Osobowe przekazane nam w związku z subskrybowaniem newslettera będą wykorzystywane wyłącznie dla celów przesyłania newslettera. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez skorzystanie z opcji rezygnacji zawartej w newsletterze, korzystając z linku opt-out znajdującego się w stopce wiadomości mailowej lub kontaktując się w inny sposób z Administratorem.

Otrzymane od Państwa dane będziemy przechowywać wyłącznie w tym celu przez okres, przez jaki będą Państwo subskrybować newsletter oraz dopóki nie wycofają Państwo swojej zgody na subskrypcję newslettera.

Newsletter jest dystrybuowany przez naszego partnera Agent Buzz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – podmiot ten przetwarza Państwa Dane Osobowe w naszym imieniu. Podmiot przetwarzający również zapewnia pełne bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych poprzez stosowanie odpowiednich i najnowszych środków technicznych i organizacyjnych. Podmiot ten przechowuje i przetwarza Państwa Dane Osobowe pozyskane w procesie rejestracji, tzn.: adres e-mail oraz, jeżeli dotyczy, adres IP i dane subskrypcji newslettera. Podmiot przetwarzający nie może wykorzystywać przekazanych mu Państwa Danych Osobowych do celów innych niż cele, dla których je otrzymał. Zawarliśmy z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie której podmiot ten został zobowiązany do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony Państwa Danych Osobowych.

Przekazywanie Państwa Danych Osobowych związane z otrzymywaniem newslettera nie jest wymagane ani ze względów prawnych, ani umownych, nie jest również wymagane dla zawarcia żadnej umowy. Zatem przekazanie tych danych lub wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera nie jest dla Państwa obowiązkowe. Podstawę prawną do otrzymywania newslettera stanowi wyłącznie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 punkt 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W przypadku, gdy nie wyrażą Państwo zgody, newsletter nie będzie wysyłany.

(L) Dane kontaktowe

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub komentarze dotyczące informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych przez LINK, prosimy o kontakt z:

LINK Sp. z o.o.
Ul. Nadrzeczna 17
05-462 Wiązowna
daneosobowe@linktransport.eu

(M) Definicje
 • Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.
 • Organ ds. Ochrony Danych Osobowych oznacza organ publiczny zobligowany prawem do czuwania nad zgodnością ochrony danych osobowych z obowiązującym prawem, w przypadku Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady Danych Osobowych, które możemy przetwarzać zostały wymienione w Punkcie (B) powyżej.
 • Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora (inną niż pracownik Administratora).
 • Wrażliwe Dane Osobowe oznacza Dane Osobowe o rasie lub pochodzeniu etnicznym, opiniach politycznych, wierzeniach religijnych lub poglądach filozoficznych, członkostwach w związkach zawodowych, zdrowiu fizycznym i psychicznym, życiu seksualnym, jakichkolwiek popełnionych lub domniemanych czynach zabronionych lub wyrokach skazujących, lub jakiekolwiek inne informacje określone, jako wrażliwe według obowiązującego prawa.

Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018 r.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Zamknij ×